Saturday, November 28, 2015

Aşırıları (Extremists) Olmayan İslam


8/28/2014
Arada sırada bir grup aşırı (extremist)  Müslümanın İslam adına insanları katlettiği ve en akla gelemeyecek suçları işlediği haberleri ortalığa yayılır. ISIS son bir örnektir. Bu insanlara bu kadar açıkça yanlış eylemleri neden uyguladıkları ve bunu da Allah’ın emri olarak kabul ettikleri sorulduğunda, bir Müslüman ulemaya güvendiklerini ve Allah’ın emirlerini on un vasıtası ile aldıklarını söyleyeceklerdir. Bu güvene dayalı olarak ulemanın emirlerini Allah’ın emirleri ile eş tutmaktadırlar ve Allah’ı memnun etmek için ulemanın talimatlarını körlemesine izlemektedirler. Fakat bu metod Allah’tan başka kimseyi izlememek olan İslam’ın temel mesajının tam tersi olan ‘şirk’ ile çok benzeşmiyor mu? Bu nasıl oldu? Bu çok net mesaj taşıyan temel ilke bu kadar açık karşıt bir noktaya dönüştü.

"Belief vs. Trust – Güvene Karşı İnanç" makalesinde göstermiştik ki, bütün modern dinlere benzer olarak, Islam’ın şimdiki anlayışında da Allah’a inanç, yerel dinsel ulema tarafından vazedilen dinsel pakete inanmak olarak görülüyor. Bütün dinlerde geçerli olan bu yorumun köklerinin analizi sonrasında, makale gösterdi ki, ulemaya güveni İslami uygulama ile özdeşleştirmenin meşrulaştırılması, Hadis i İslam’ın temel direği olarak kabul etmekten kaynaklanıyor. Hadis le donatılmış günümüzdeki İslam, o kadar karmaşık hale geldi ki, sıradan Müslümana “İslam ın ne söylediği” konusunda bir Hadis uzmanı (veya uleması) yorumu aramak dışında bir çözüm kalmıyor. Bu körlemesine itaat da aşırılık (extremism) için potansiyel yaratıyor: şayet dinsel ulema aşırılıkçı (extremist) ise körlemesine takipçiler de din adına aşırılıklardan (extremism) kaçınmıyorlar.

Bundan sonra "IslamWithoutHadith – Hadis Olmadan İslam” makalesinde günümüz İslam uygulamasında Hadis varlığının leh ve aleyhte olan faktörlerini listelemiş ve göstermiştik ki, Hadis’i elimine ederek sadece temel İslami değerlerin hiç birini kaybetmemekle kalmıyacak,  bize mantıklı ve güzel eylemler konusunda yol gösteren basit İslam’ı yeniden keşfetmek şansını da yakalayacaktık. Hadis karmaşıklıklarından arınmış basit İslam’da, takipçilerine bu inanılmaz cürümleri işlemeyi önerecek bir dinsel ulemaya yer yoktur. "Scope - Kapsam" makalemizde Kuran’daki kölelik ve kadın hakları gibi bazı tartışmalı konulara tekrar dönmüş ve Kuran’ın ulemanın yıllardır vaaz ettiğinden çok farklı olduğunu gözlemiştik.

Sık Sorulan Surular (FAQ):

S1: Bunlar kötü ulema. Fakat ben iyi ulemaya tabiyim!
C: Kuran körlemesine itaat konusunda uyarıcıdır. Trust (Güven) Makalesinin D Bölümünü okuyun.

S2: Bazı aşırtılar hiç bir ulemaya tabi olmadıklarını sadece Kuran'ı izlediklerini söylüyorlar.
C: Bunlar geçmiş ulema tarafından kotarılmış Hadis'e dayalı çarpık bir Kuran versiyonu benimsiyorlar.
Esasında Kuran'a değil bu ulamanın görüş açısına tabidirler.

S3: Kuran'ı kendim okudum. "İmansızları öldürün" diyor!
C: Çerçevelerinin dışında yorumlandığında! Bu ayetler Mekke müşrikleri ile yapılan belirli savaşlar ile ilgilidir.
Bunlardan "Kafir" olarak bahsedilir ve anlamı nankörlük edendir. Bunlar Resulun mesajlarına karşı nankördürler. Kuran "Kafir" sözcüğünü bazen Müslümanlar için bile kullanır. Ulema tarafından yapılan genel yorumlarda "Kafir" in "İmansız" anlamında kullanılması yanlış anlamalara neden olur.

S4: Aşırılar çarpıtılmış Hadis kullanıyorlar. Hangi Hadisin güvenilir olduğu konusunda kapsamlı bir ilim mevcut.  ben bu ilmi iyi bilen seçkin ulemaya tabiyim.
C: Aşırılar da aynısını sizler için söylüyorlar. Temelinde her iki taraf ta kendi ulemasının doğru ulema olduğu düşüncesi ile körlemesine itaat ediyor. Körlemesine itaat konusunda Trust makalesini okuyunuz.

S5: Neden senin makalene güvenmeliyim? sen bir ulemamısın?
C: İnsanlara güvenme. Görüşlerini oku ve kendin karar ver.

S6: Hadis olmasa rituellerin ayrıntılarını nasıl bilebilirdik?
C: "Islam without Hadith" makalesinin 4. Bölümü

S7: Kuran'ın kendisi Hadislere uymamızı söylemiyor mu?
C: Hayır. Bu makaleyi oku

S8: Hadis'i gözardı etmek Muhammed(s.a.a.w.) i gözardı etmek değilmidir?
C: Hayır. "Hadith-less Muhammad" makalesini oku.

Tercüme göre: Kutlu MERİH
@CORTEXIEN

No comments:

Post a Comment